Z dniem 01 stycznia 2014 roku ulega zmianie stawka opłaty przejściowej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-64(3)/2013/18749/III/DK w dniu 22 listopada 2013. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia stawek opłaty przejściowej, stawkami zawartymi w Informacji Prezesa URE nr 31/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opłaty przejściowej na rok 2014.

Decyzja URE o zmianie w stawkach opłaty przejściowej